Privacy statement

Plaatselijk Belang; úw belang

Privacystatement Plaatselijk Belang Rectum Ypelo


Het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo gaat bewust en zorgvuldig om met persoonsgegevens en de privacy van leden. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals namen en adressen, maar ook foto’s op bijvoorbeeld de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Verder is niet slechts van belang het verstrekken van gegevens aan derden, maar ook hoe met die gegevens om wordt gegaan. Specifiek voor het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo gaat het dan bijvoorbeeld over het bijhouden van de ledenadministratie, het versturen van lidmaatschapsfacturen, het versturen van een email aan leden, het maken van foto’s voor op de website en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.


Verwerking van persoonsgegevens:


Plaatselijk Belang Rectum Ypelo verwerkt de persoonsgegevens van bestuursleden, leden en deelnemers. Het gaat dan om het opslaan en gebruiken van naam en adresgegevens, telefoonnummer en emailadres en soms om het maken van foto’s bij activiteiten.


Het doel van verwerking van persoonsgegevens:


Het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo verwerkt persoonsgegevens van leden in haar ledenadministratie om de leden op de hoogte te kunnen houden van activiteiten en projecten en voor het versturen van lidmaatschapsfacturen. Verder worden gegevens van deelnemers/bezoekers van activiteiten bijgehouden ten behoeve van de organisatie van die activiteiten. Plaatselijk Belang Rectum Ypelo verstrekt geen informatie over persoonsgegevens aan derden.


Bewaartermijnen van persoonsgegevens:


Plaatselijk Belang Rectum Ypelo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Gegevens van leden worden in de ledenadministratie bewaard totdat leden zich uitschrijven. Na uitschrijving worden deze gegevens nog een jaar bewaard. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Elk lid van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft elk lid het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Plaatselijk Belang Rectum Ypelo.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pbrectumypelo.com.

historie plaatselijk belang rectum ypelo

HISTORIE


Eind negentiger jaren was er veel tumult rondom het opheffen van de gemeente Wierden, er kwamen diversen actiegroepen bij  elkaar om dit tegen te gaan. Ook vanuit Rectum en Ypelo werden mensen op persoonlijke titel hiervoor gevraagd.


Inwoners werden in toenemende mate via belangengroeperingen door het gemeentebestuur bevraagd over allerlei onderwerpen. In Rectum en Ypelo bestond zo'n Plaatselijk Belang nog niet.  Dit werd toch wel als een gemis ervaren.


Gerrit Wassink en wijlen Jan Broeze hebben in 1999 het initiatief genomen om te komen tot een vereniging van Plaatselijk Belang wat heeft geleid tot een oprichting op 7 oktober 1999


historie plaatselijk belang rectum ypelo

DOELSTELLING


Het Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo behartigt de zaken van inwoners en bedrijven, stichtingen en verenigingen (al dan niet lid van het Plaatselijk Belang) in het werkgebied in algemene zin. 


Met een duidelijke visie worden belangrijke zaken aangepakt en concrete plannen gemaakt. Deze worden uitvoerig besproken en op andere wijze overlegd met betrokken partijen en bij goedkeuring uitgevoerd om zodoende de leefbaarheid in het gebied te vergroten. 

historie plaatselijk belang rectum ypelo

EXTRA INFO


Rectum-Ypelo is een tweelingbuurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Wierden.

De buurtschappen Rectum en Ypelo worden lokaal al lange tijd als tweelingbuurtschap Rectum-Ypelo beschouwd. Tegelijkertijd hebben ze nog wel aparte plaatsnaamborden, en valt de buurtschap Rectum voor de postadressen onder het dorp Wierden, en valt de buurtschap Ypelo voor de postadressen onder het dorp Enter. Meer informatie vindt u op

https://www.plaatsengids.nl/rectum-ypelo

Plaatselijk Belang Rectum Ypelo  2019 ©