Platform landelijk gebied

PROJECT


Platform Landelijk Gebied

doorlopend actueel

In april 2009 is het Platform Landelijk Gebied ontstaan. Voorheen bekend als Klankbordgroep Landschap.


In het Platform kunnen we van alles bespreken zoals nieuwe ideeën, initiatieven en projecten in het buitengebied. Bij de vergaderingen wordt niets besloten.


Er wordt 2 keer per jaar vergaderd, voorheen altijd in het gemeentehuis en nu bij een van de organisaties of Plaatselijke Belangen op locatie.


Deelnemende partijen zijn:


Gemeente Wierden (voorzitter Johan Coes en contactpersoon Gerard Sluiskes),

PB Rectum Ypelo,

PB Hoge Hexel,

Stichting Natuur en Milieu Wierden,

LV de Reggestreek,

LTO Noord Wierden,

Ontdek de Reggestreek,

Tourist info Wierden Enter,

PB Zuidermaten – Bullenaarshoek,

GB Enterbroek,

GB Notter Zuna,

Landschap Overijssel

Er zijn in 2022 twee vergaderingen geweest en een extra avond om met de werkgroep het concept toekomstvisie te bespreken.


De pijlers voor de toekomstvisie zijn:

  1. samen gezond en veilig wonen, werken en leven.
  2. In een mooie groene en duurzame omgeving
  3. Nieuwe kansen voor de lokale economie
  4. Samen aan de slag. Doe ik mee?

Medewerkers van de Gemeente Wierden krijgen meer de rol van verbinder tussen de inwoners, organisaties en het bedrijfsleven.

De toekomstvisie is in te zien op de website van de Gemeente Wierden.

Ontwikkeling landbouw/ landelijk gebied/


De rijksoverheid wil de natuur versterken, de waterkwaliteit verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Via het Nationaal Programma Landelijk Gebied wil de rijksoverheid samen met de andere betrokkenen op zoek naar oplossingen per gebied. De provincie krijgt hierbij een centrale rol. Doel mis een Provinciaal programma Landelijk Gebied voor Overijssel. Plan is dat dit medio juli 2023 gereed is. Er zijn 4 bijeenkomsten geweest in Ypelo, Enter, Notter en Hoge Hexel. De afgelopen maand.


Evaluatie landschapsontwikkelingsplan

Gemeente Wierden wil een nieuw lop opstellen. Een nieuwe o.b.v. het oude. Het gaat om doelstellingen van het landschapsbeleid, kwaliteit van het landschap en samenwerken tussen partijen. Evaluatie vindt plaats door bureau Cultuurland Advies.

Biodiversiteit.


Zaadmengsels zijn vorig jaar uitgedeeld door de Reggestreek voor de bermen. Dit jaar zal dit opnieuw gebeuren.


Bermmonumenten 

Deze kunnen zorgen voor onveilige situaties. Ook soms bomen vernield voor de realisatie. Gemeente Wierden volgt de richtlijnen van de Provincie Overijssel wat betreft de bermmonumenten. Er gelden ook maximale afmetingen en het maf maximaal 5 jaar blijven staan.

Vooraankondiging project Veilige Situaties.


Samenwerking met de Gemeente Rijssen/Holten, Hellendoorn en de Politie West Twente.

Een project met het keurmerk Veilig Buitengebied. Het is ontwikkeld door Centrum voor Criminaliteit bestrijding en Veilig/Platform, Veilig Ondernemen Oost Nederland. Het helpt publieke en private partijen afspraken te maken om het buiten gebied heel, schoon en veilig te houden. Het wordt een volgend agendapunt voor het Platform Landelijk Gebied.