Wij samen (Wijksaam)

Plaatselijk Belang; úw belang

PROJECT


WIJ SAMEN (WIJKSAAM)

doorlopend actueel

Wijksaam is er voor de ondersteuning van het dagelijkse leven van alle bewoners in de gemeente Wierden. Het vormt het vangnet voor bewoners die geen zorg krijgen via het zorgloket, maar die wel behoefte hebben aan ondersteuning. Onder Wijksaam vallen alle voorzieningen waar bewoners naar toe kunnen zonder een indicatie te hebben en/of doorverwijzing. Iedereen is welkom. Dit kan gaan van dagbesteding tot sportactiviteiten.


Wijksaam is er niet alleen voor de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook voor de bewoners die initiatieven hebben; op sociaal of fysiek vlak. Deze kunnen worden ondersteund met een netwerk, kennis en soms middelen.


Leefbaarheid is het derde thema waar Wijksaam op inzet: elkaar ontmoeten, een prettige en veilige leefomgeving en goede buurtcontacten. Lees hier meer over het hoe en waarom van Wijksaam Wierden.


Er is regelmatig overleg tussen de diverse buurtverenigingen/stichtingen en andere groepen uit de gemeente Wierden en Wijksaam. Dit initiatief heeft de naam Wij Samen gekregen. 


Ook Plaatselijk Belang Rectum Ypelo zit regelmatig aan tafel met Wijksaam en als u vindt dat er namens onze leden iets te melden is tijdens zo'n overleg, dan kunt u dat aan ons laten weten middels een e-mail naar info@pbrectumypelo.com.


De algemene informatie m.b.t. locatie, contactpersonen én de actuele zaken van Wijksaam in Rectum/Ypelo vindt u op

https://www.wierden.nl/wijksaam/startpagina-rectum-ypelo-enterbroek_41468/


historie plaatselijk belang rectum ypelo

HISTORIE


Eind negentiger jaren was er veel tumult rondom het opheffen van de gemeente Wierden, er kwamen diversen actiegroepen bij  elkaar om dit tegen te gaan. Ook vanuit Rectum en Ypelo werden mensen op persoonlijke titel hiervoor gevraagd.


Inwoners werden in toenemende mate via belangengroeperingen door het gemeentebestuur bevraagd over allerlei onderwerpen. In Rectum en Ypelo bestond zo'n Plaatselijk Belang nog niet.  Dit werd toch wel als een gemis ervaren.


Gerrit Wassink en wijlen Jan Broeze hebben in 1999 het initiatief genomen om te komen tot een vereniging van Plaatselijk Belang wat heeft geleid tot een oprichting op 7 oktober 1999


historie plaatselijk belang rectum ypelo

DOELSTELLING


Het Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo behartigt de zaken van inwoners en bedrijven, stichtingen en verenigingen (al dan niet lid van het Plaatselijk Belang) in het werkgebied in algemene zin. 


Met een duidelijke visie worden belangrijke zaken aangepakt en concrete plannen gemaakt. Deze worden uitvoerig besproken en op andere wijze overlegd met betrokken partijen en bij goedkeuring uitgevoerd om zodoende de leefbaarheid in het gebied te vergroten. 

historie plaatselijk belang rectum ypelo

EXTRA INFO


Rectum-Ypelo is een tweelingbuurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Wierden.

De buurtschappen Rectum en Ypelo worden lokaal al lange tijd als tweelingbuurtschap Rectum-Ypelo beschouwd. Tegelijkertijd hebben ze nog wel aparte plaatsnaamborden, en valt de buurtschap Rectum voor de postadressen onder het dorp Wierden, en valt de buurtschap Ypelo voor de postadressen onder het dorp Enter. Meer informatie vindt u op

https://www.plaatsengids.nl/rectum-ypelo

Plaatselijk Belang Rectum Ypelo  2019 ©